Administratorem podanych przez Pana/Panią danych jest Pass2Mobile Sp. z o.o. (Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa), e-mail: bok@dacare.pl.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu obsługi zlecenia wyłączenia subskrypcjiprzesłanego z wykorzystaniem formularza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną) a także w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom podmiotów: podmiotom udzielającym wsparcia lub zapewniającym Administratorowi utrzymanie usług lub prowadzenie przez niego działalności, w tym: podmiotom świadczącym usługi techniczne, z zakresu IT, usługi prawne, doradcze. Dane osobowe mogą być także przekazane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zlecenia wyłączenia subskrypcji przesłanego z wykorzystaniem formularza a następnie do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tego tytułu lub do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości obsługi zlecenia wyłączenia subskrypcji.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.