1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), administratorem danych osobowych jest Pass2Moble sp. z o.o., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, KRS: 0000717835, NIP: 5252739345 REGON: 369472664 (zwana dalej „Administratorem”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adres e-mail: bok@dacare.pl


2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO:


- w celach związanych ze świadczeniem usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną),
- w celach związanych z obsługą reklamacji, zapytań, oświadczeń przesyłanych przez Panią/Pana w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza kontaktowego czy poczty e-mail, pisemnej na adres siedziby Administratora lub przekazywanych ustnie w trakcie rozmowy telefonicznej, na podstawie, w zależności od sytuacji: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy np.: udzielenie pomocy w korzystaniu z usługi, realizacja dezaktywacji subskrypcji), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wynikających z ustawy o prawach konsumenta) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów w postaci udzielania odpowiedzi zapytania)
- w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np.: obowiązków podatkowych i rachunkowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
- w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, jednak nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń.


3. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu i podstawy ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług będą przetwarzane w okresie niezbędnym do świadczenia usługi a następnie do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tego tytułu. Gdy prawo nakłada na Administratora określone obowiązki dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych lub przez czas w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywanie danych. Natomiast dane osobowe przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora będą przetwarzane do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.


4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to dane związane z rejestracją i korzystaniem z usług (np.: numer telefonu, IP) a także dane podane w przypadku przesłania reklamacji, zapytania czy oświadczenia (np.: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji).


5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości świadczenia usług czy obsługi zgłoszonej reklamacji zapytania czy oświadczenia.


6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


7. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom podmiotów: podmiotom udzielającym wsparcia lub zapewniającym Administratorowi utrzymanie usług lub prowadzenie przez niego działalności w tym: podmiotom świadczącym usługi techniczne, z zakresu IT, usługi prawne, doradcze, księgowe, obsługi klienta a także spółką z grupy kapitałowej do której należy Administrator. Dane osobowe mogą być także przekazane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


8. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji jednego ze swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem korzystając z podanego wyżej adresu e-mail.


9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.


10. Podczas przeglądania, strona dacare.pl może pobierać lub przechowywać informacje, głównie w postaci plików cookie, w przeglądarce na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Więcej informacji w Polityce cookies znajdującej się na stronie dacare.pl w zakładce „Polityka cookies”.